Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Επαναληπτική ∆ιακήρυξη εκμίσθωσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ Δ.Κ. Ν.Μουδανιών και Τ.Κ.Διονυσίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται βάσει του αριθμού των μελών των ΚΑΠΗ επί 1,00 ευρώ, με ελάχιστο όρο τα 200,00 ευρώ. Ειδικότερα....
Κυλικείο ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών ποσό 660,00 ευρώ (660 μέλη) 
Kυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου ποσό 260,00 ευρώ (260 μέλη)
Για την ανάδειξη των μισθωτών θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)
Οικογενειακό εισόδημα
Κατάσταση Υγείας (Αμεα με ποσοστό αναπηρίας)
Ανεργία
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την 30η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: