Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Οι γεωτρήσεις σε Πυργαδίκια και Γομάτι

O Δήμος Αριστοτέλη προχώρησε στην κατάθεση πρότασης υλοποίησης του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο εξωτερικών υδραγωγείων στις θέσεις: Α)“Στουγιαννάδικες Καλύβες” Τ.Κ. Πυργαδικίων και Β)“Ρακίτα” Τ.Κ. Γοματίου (Δεβελίκι)», προϋπολογισμού 416.000,00€, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”.
Η προτεινόμενη Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο (2) Υποέργα, ως εξής....

Υποέργο 1ο: Ανόρυξη και αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο εξωτερικών υδραγωγείων στις θέσεις: Α)  “Στουγιαννάδικες Καλύβες” Τ.Κ. Πυργαδικίων και Β) “Ρακίτα” Τ.Κ. Γοματίου (Δεβελίκι).
Το παρόν υποέργο αφορά την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση, καθώς και την κατασκευή εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού και για τις δύο περιοχές.
α) Γεώτρηση στην Τ.Κ. Πυργαδικίων
Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί το έργο βρίσκεται στα Β-ΒΔ του οικισμού των Πυργαδικίων. Συγκεκριμένα η γεώτρηση θα ανορυχθεί στη θέση«Στουγιαννάδικες Καλύβες». Ο καταθλιπτικός αγωγός που θα ξεκινάει από τη νέα γεώτρηση, θα είναι συνολικού μήκος 170 μ.

β) Γεώτρηση στην Τ.Κ. Γοματίου
Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί το έργο βρίσκεται στα Δ-ΝΔ του οικισμού του Γοματίου. Συγκεκριμένα η γεώτρηση θα ανορυχθεί στη θέση «Ρακίτα». Ο καταθλιπτικός αγωγός που θα ξεκινάει από την νέα γεώτρηση, θα είναι συνολικού μήκους 4.300 μέτρων.
Υποέργο 2: Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων.
Με την ανόρυξη και αξιοποίηση των δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Γοματίου (περιοχή Δεβελικίου) και Πυργαδικίων, αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ποσότητα του πόσιμου νερού σε δύο παραθεριστικές περιοχές, που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έλλειψη ποσότητας νερού.
Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής:
«Με την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου της ανόρυξης και αξιοποίησης δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και την κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στις περιοχές του Δεβελικίου και των Πυργαδικίων, προϋπολογισμού 416.000,00€, από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προσδοκούμε να επιτύχουμε την χρηματοδότηση δύο σημαντικών παρεμβάσεων σε δύο παραθεριστικές περιοχές.
Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Δεβελικίου, η μοναδική υφιστάμενη γεώτρηση δεν επαρκεί για την κάλυψη της απαιτούμενης ποσότητας νερού κατά τη θερινή περίοδο, δεδομένης και της τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή.
Σε ό,τι αφορά την περιοχή των Πυργαδικίων, η πρόταση μας επίσης στοχεύει στον εμπλουτισμό της ποσότητας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, αφού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έλλειψη ποσότητας νερού. Η πρότασή μας αυτή  γίνεται σε συνέχεια της πρότασης που καταθέσαμε πρόσφατα και που  αφορά την εκτέλεση έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) Τ.Κ. Πυργαδικίων, προϋπολογισμού 6.066.000,00€. Με τις παρεμβάσεις μας αυτές ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ως Δήμος Αριστοτέλη, ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά  τις προτάσεις μας προς τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  που αφορούν δράσεις για το πόσιμο νερό. Προτάσεις που σχετίζονται με σημαντικές παρεμβάσεις σε πολλές από τις Δημοτικές και Τοπικές μας Κοινότητες και που αναμένεται ότι θα ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματα των κατοίκων και επισκεπτών μας και θα αναβαθμίσουν την περιοχή μας».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: