Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

«Κλείδωσε» στα 780 ευρώ ο πρώτος μισθός στο δημόσιο


Στην περικοπή των αποδοχών για τους περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών από 1η Νοέμβρη όπως διαπιστώνεται στην εγκύκλιο που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Σύμφωνα με αυτήν, ο εισαγωγικός μισθός των υπαλλήλων στο Δημόσιο του βαθμού ΣΤ της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται στα ...
780 ευρώ.

Ανώτατο όριο υπερωριών θεσπίζονται οι 20 ώρες το μήνα (με εξαιρέσεις για τους μετακλητούς σε πολιτικά γραφεία κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών).


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το νέο μισθολόγιο ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα, υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, καταργεί τα κάθε είδους επιδόματα, προβλέπει τη χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους.


Ακόμη, προβλέπεται, αντί του ανωτέρω κινήτρου, η χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων για τους υπαλλήλους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες, που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων ή την είσπραξη δημοσίων εσόδων, καθώς και στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον έχουν πετύχει την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων σε ποσοστό άνω του 90%.


Τίθενται επίσης συγκεκριμένα όρια στο ύψος των καταβαλλομένων αποζημιώσεων για την λειτουργία συλλογικών οργάνων, ενώ ορίζονται οι περιπτώσεις περικοπής των αποδοχών για κάθε απουσία.


Αναλυτικότερα με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών των υπαλλήλων προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 1


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ


ΥΕ ΣΤ 1,00 780 ευρώ


ΔΕ ΣΤ 1,10 858 ευρώ


ΤΕ ΣΤ 1,33 1.037 ευρώ


ΠΕ ΣΤ 1,40 1.092 ευρώ


Οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών καθορίζονται ως εξής:


α. Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).


β. Του βαθμού Δ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).


γ. Του βαθμού Γ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).


δ. Του βαθμού Β με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).


ε. Του βαθμού Α με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).Καθορίζονται οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. όλων των βαθμών, ως εξής:


α) Του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ). κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).

β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.

star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: