Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Στο στόχαστρο της εφορίας καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, ενοίκια.

Αμεσα μέτρα είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
 λεφτά υπάρχουν;
Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, ενοίκια, τιμολόγια επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μεταφορές εμβασμάτων και τόκοι καταθέσεων στο εξωτερικό και φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου να εισπραχθούν μέσα στο έτος 2 δισ. ευρώ από 900.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. 

Χθες, εστάλη σε όλες τις εφορίες και το ΣΔΟΕ εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με σαφείς οδηγίες για διενέργεια κατασχέσεων, πλειστηριασμών και ότι άλλο επιτρέπει ο νόμος ώστε να εξασφαλίσει το Δημόσιο μέσα στο 2012 τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ

Οι εντολές είναι ξεκάθαρες: οι εφοριακοί με σύμμαχο την τεχνολογία θα προχωρήσουν σε διασταυρώσεις προκειμένου να προκύψουν:

- Στοιχεία οφειλετών με εισοδήματα από ενοίκια, κατόχους πολυτελών αυτοκινήτων, απαιτήσεις από αμοιβές τρίτων.

- Στοιχεία οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.000 Ευρώ με ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών- προμηθευτών.

Επίσης, οι εφοριακοί θα προχωρήσουν στην άμεση είσπραξη από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους πλείστηριασμάτων, για τα οποία έχει καταταγεί το Δημόσιο κατόπιν αναγγελίας αυτού σε διενεργηθέντες πλειστηριασμούς με επίσπευση τρίτων καθώς και στη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των βεβαίων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις. Τα κριτήρια για τη λήψη των μέτρων πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενικά, ήτοι να σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα αυτής ή το είδος αυτής και ποτέ επιλεκτικά (να μη σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη)».

Οι εντολές του υπουργείου Οικονομικών

- Για μικρού ύψους οφειλές επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων.

- Επί πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής, ενέργεια που εδράζεται στην αρχή της αναλογικότητας.

- Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται με στόχο, όχι μόνο τη διακοπή της παραγραφής αλλά κυρίως, για να επιφέρει άμεση είσπραξη, το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού

- Επί κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολο τους ή κατά ποσοστό αυτών), ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής.

- Επί οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) να επιλέγεται η κατάσχεση απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων, όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις, εκχωρήσεις κ.λπ.). Για τον εντοπισμό των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα και να παρέχεται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η βοήθεια του φορολογικού ελέγχου για τον εντοπισμό τους.

Παράλληλα θα υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και αξιοποίησης αποτελεσμάτων λοιπών διασταυρώσεων όπως για παράδειγμα η μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού, κατάθεση μισθωτηρίων και δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, εκχωρήσεις, έλεγχος των βιβλίων των επιτηδευματιών, εντοπισμός στοιχείων συνυπόχρεων προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις υποβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιάς κλπ.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η αναγκαιότητα εξέτασης περιπτώσεων αποφάσεων δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να επιβάλλεται άμεσα κατάσχεση στον ίδιο δεσμευθέντα από Δ.Ο.Υ. ή ΣΔΟΕ ή άλλη Αρχή τραπεζικό λογαριασμό, πριν την άρση της δέσμευσης και στη συνέχεια να ζητείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο η έγκριση της άρσης της δέσμευσης μέχρι του ύψους του ποσού της κατάσχεσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, προκειμένου να εισπράττεται το εν λόγω ποσό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εντοπισμός συνυποχρέων προσώπων.
Ακόμη θα γίνεται ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό των συνυποχρέων προσώπων, τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους (έχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου), μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την πληρωμή της οφειλής.

Ποινική δίωξη για μη καταβολή οφειλών

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά ότι είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για όλους τους οφειλέτες άνω των 5.000 Ευρώ είναι η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα στο διάστημα που ορίζονται στις διατάξειςΔεν υπάρχουν σχόλια: