Μέσα σε τρεις μήνες θα πρέπει να γίνεται η αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που χάνονται στα σχολεία, ορίζει η εγκύκλιος της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου, η οποία έχει εκδοθεί και στο παρελθόν αλλά η διαφορά τώρα είναι πως η αναπλήρωση θα πρέπει να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, η αποζημίωση των ζημιών ...σε όσα σχολεία υπάρχουν καταστροφές, δεδομένου ότι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν γίνει μηνυτήριες αναφορές, θα ζητείται από τους δράστες ή από τους κηδεμόνες τους εφόσον είναι ανήλικοι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες η αναπλήρωση εξασφαλίζεται με περικοπή περιπάτων και εκδρομών, περιορισμό των εργασίμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
Σε περίπτωση που η διδακτική ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.
Εάν η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των παραπάνω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του υπουργείου, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.
Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται, για κάθε μάθημα, η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να υλοποιηθεί η λειτουργία του, ο διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την ενδεδειγμένη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.
Εξάλλου, μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον διευθυντή της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. 
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου. Παράλληλα ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρόταση του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου, ενώ την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης.
Καταστροφές σε σχολεία
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα των καταστροφών των σχολείων κατά τη διάρκεια καταλήψεων σχολικών μονάδων, αφού για το θέμα αυτό υπενθυμίζεται η νομοθεσία. Έτσι, υπάρχει υποχρέωση για την επίσημη γνωστοποίηση της κατάληψης δημοσίων χώρων στις αρμόδιες αρχές.
Όσον αφορά στο ευαίσθητο θέμα της αστικής ευθύνης, αυτό άπτεται, αφενός μεν της άμεσης ζημίας, λόγω της κλοπής ή καταστροφής εκπαιδευτικού υλικού (θρανία, υπολογιστές, καρέκλες κλπ.) και των φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αφετέρου δε, της έμμεσης ζημίας λόγω του (υπό προϋποθέσεις) υψηλότερου μισθολογικού κόστους για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών.
Τονίζεται, επίσης, από το υπουργείο ότι η τεράστια σημασία της ζημίας που υφίσταται η κοινωνική συνοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της υστέρησης του διδακτικού έργου. Συγχρόνως υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
aggelioforos.gr